Koeaikapurku

Koeaikapurku ja sen toteuttaminen

Koeaikapurku ja sen toteuttaminen

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi mikä on koeaikapurku ja sen toteuttaminen. Kuten työoikeudellisissa asioissa yleensäkin, niin myös koeaikapurku jakautuu kahteen osioon. Ensimmäisessä osiossa on kyse siitä, onko purulle tai muulle työsuhteen päättämistoimelle perustetta ja toisessa osiossa harkitaan, onko päättämistoimi tehty oikeassa muodossa. Koeajasta tulee sopia työntekijän ja työnantajan välillä. Suoraan lain nojalla koeaika ei ole …

Koeaikapurku ja sen toteuttaminen Lue lisää »

Työnantajan oikeus irtisanoa työsuhde

Epäasiallinen tai syrjivä peruste koeaikapurussa (TSL 1:4 §)

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi mitä tarkoittaa epäasiallinen tai syrjivä peruste koeaikapurussa. Koeaikapurku on kielletty tehtäessä se syrjivällä perusteella. Työsopimuslain mukaan syrjiviä perusteita on; ikä, terveydentila, kansallinen tai etninen alkuperä, sukupuolinen suuntautuneisuus, kieli, uskonto, mielipide, perhesuhteet, ammattiyhdistystoiminta, poliittinen toiminta tai muu näihin verrattava seikka. Lisäksi sukupuolen perusteella ei saa syrjiä työntekijää koeaikapurussa. Työsopimuslain mukaan myös …

Epäasiallinen tai syrjivä peruste koeaikapurussa (TSL 1:4 §) Lue lisää »

TT-2005-31 Irtisanominen ja tasapuolinen kohtelu

KKO 1992:7

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi korkeimman oikeuden ratkaisua KKO 1992:7 koskien miesten ja naisten välistä tasa-arvoa. Työnantaja oli koeaikana purkanut työsopimuksen työntekijän raskauden vuoksi. Purkaminen oli tapahtunut epäasiallisella perusteella. Työnantaja velvoitettiin suorittamaan työntekijälle vahingonkorvausta. Ään. Koska työsopimusta ei ollut purettu työntekijän sukupuolen vaan yksinomaan hänen raskautensa perusteella, työnantajan menettely ei ollut naisten ja miesten välisestä …

KKO 1992:7 Lue lisää »

TT-2005-31 Irtisanominen ja tasapuolinen kohtelu

TT 1985:116

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen 1985:116 ratkaisua koskien koeaikaa ja irtisanomissuojaa. TYÖEHTOSOPIMUKSEN MÄÄRÄYKSET Asianosaisliittojen kesken 4.5.1984 tehdyssä rakennusalan työehtosopimuksessa on muun ohessa seuraava määräys: II. Työhön ottaminen ja irtisanominen 4 § Työhön ottaminen ja irtisanominen Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan Suomen Rakennusteollisuusliiton ja Rakennustyöläisten Liiton kesken toukokuun 4 päivänä 1984 solmittua sopimusta irtisanomissuojasta ja lomauttamisesta …

TT 1985:116 Lue lisää »

Koeaikapurku ja sen toteuttaminen

Työsopimussuhteen päättäminen tarkoittaa eri asiaa kuin työsuhteen päättyminen

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi mitä tarkoittaa työsopimussuhteen päättäminen ja työsuhteen päättyminen. Työsopimussuhteen päättäminen tarkoittaa eri asiaa kuin työsuhteen päättyminen. Määräaikainen työsopimus päättyy ilman irtisanomista tai purkamista tietyn määräajan/määräpäivän jälkeen tai kun sovittu työ on tehty taikka sopimuksen tarkoitus on muuten päättynyt. Lähtökohtaisesti sopimusvapaus mahdollistaa sopimusten päättymisen sopimisen siten kuin osapuolet haluavat, mutta työsopimuslaki rajoittaa …

Työsopimussuhteen päättäminen tarkoittaa eri asiaa kuin työsuhteen päättyminen Lue lisää »

Työsuhteen päättäminen, irtisanominen, purkaminen

Koeaikapurku

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi koeaikapurkuun liittyviä asioita. Työsopimuslaki määrää koeajasta, että työsopimusta ei saa purkaa syrjivillä eikä muutoinkaan koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Koeajan tarkoituksena on antaa työnantajalle mahdollisuus selvittää, soveltuuko työntekijä hänelle annettuun työtehtävään ja työntekijälle puolestaan mahdollisuus selvittää, vastaako työnkuva hänen odotuksiaan. Koeaika ei tarkoita sitä, että koeajan päättyessä solmittaisiin uusi toistaiseksi …

Koeaikapurku Lue lisää »

Luottamusmiehen koeaikapurku työoikeus juristi lakimies

Luottamusmiehen koeaikapurku

Luottamusmiesrooli  ei ole este koeaikapurulle, mutta työnantajan pitää varautua todistamaan, ettei sillä seikalla ole ollut vaikutusta koeaikapurkuun. Vaikka luottamusmiehestä säädetyt erityiset irtisanomiskiellot- ja rajoitukset eivät koske työnantajan toimittamaa koeaikapurkua, sen perusteita tulee siitä huolimatta arvioida tiukemmin kuin muiden työntekijöiden. Tällaisen arvioinnin lähtökohtana on se, että työntekijän esittäessä todennäköisenä pidettäviä tosiasioita purkamisen syrjivyydestä tai epäasiallisuudesta, työnantajan …

Luottamusmiehen koeaikapurku Lue lisää »