Koeaikapurku

Työsuhteen päättäminen, irtisanominen, purkaminen

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi koeaikapurkuun liittyviä asioita.

Työsopimuslaki määrää koeajasta, että työsopimusta ei saa purkaa syrjivillä eikä muutoinkaan koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Koeajan tarkoituksena on antaa työnantajalle mahdollisuus selvittää, soveltuuko työntekijä hänelle annettuun työtehtävään ja työntekijälle puolestaan mahdollisuus selvittää, vastaako työnkuva hänen odotuksiaan. Koeaika ei tarkoita sitä, että koeajan päättyessä solmittaisiin uusi toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen työsopimus. Koeajan päättyessä alun perin tehdyn sopimuksen voimassaolo jatkuu, ellei sopimusta pureta. Mikäli työsopimus puretaan koeajalla, työsuhde päättyy heti ilman irtisanomisaikaa.

Syrjivät perusteet koeaikapurkuun liittyen

Syrjiviä perusteita ovat oikeuskäytännön mukaan esimerkiksi:

•Ikä

•Terveydentila

•Kansallinen tai etninen alkuperä

•Seksuaalinen suuntautuminen

•Kieli

•Uskonto

•Mielipide

•Ammattiyhdistys- tai poliittinen toiminta

Koeaikapurun epäasialliset perusteet

Oikeuskäytännössä epäasialliset purkuperusteet ovat liittyneet erityisesti työnantajan erehdykseen, esimerkiksi virhearviointiin työntekijän työsuorituksesta tai ulkoisten työsuoritukseen vaikuttaneiden tekijöiden huomioimatta jättämiseen.

Esimerkiksi korkein oikeus piti jo ratkaisussaan KKO 1980 II 110 epäasiallisena purkuperusteena työntekijän terveyteen kohdistuneita aiheettomia epäilyjä. Koeaikapurku tapahtuu koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla, jos esimerkiksi työntekijän sopivuutta on arvioitu puutteellisesti, virheellisesti tai tasapuolisen kohtelun vaatimuksen vastaisesti.

Koeaikapurun hyväksyttävät perusteet

Oikeuskäytännössä koeaikaisen työsopimuksen purkuperusteeksi on hyväksytty tavallisesti jokin työn suorittamiseen liittyvä puutteellisuus.

Tällaisia ovat esimerkiksi:

•Työntekijän tulos ei ole ollut objektiivisesti arvioiden tyydyttävää

•Luvattomat poissaolot ja myöhästymiset

•Myös työntekijän yleinen sopimattomuus tai sopeutumattomuus työhön on katsottu riittäväksi purkuperusteeksi.

Mikäli tarvitset apua koeaikapurkuun liittyen, ota yhteyttä lakimieheen: https://www.tyoriitalakimies.fi/yhteystiedot/

Täältä löydät työsopimuslain: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055