Työntekijän velvollisuudet työnantajaa kohtaan

Tyontekijan velvollisuudet työoikeus juristi lakimies

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi, mitä velvollisuuksia työntekijällä on työnantajaa kohtaan.

Huolellisuusvelvoite

Työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti työn suorittamisesta. Jos työntekijä on työssään huolimaton, se voi aiheuttaa perusteen työsuhteen päättämiselle. Lievä huolimattomuus ei kuitenkaan lähtökohtaisesti johda työsuhteen päättämiseen. Toki työntekijän tekemän työn luonne vaikuttaa arviointiin, koska työntekijän tekemä työ voi olla sellaista, joka vaatii äärimmäistä tarkkuutta ja huolellisuutta. Tällaisissa työtehtävissä työnantajalla on oikeus puuttua vakavammin työntekijän huolimattomuuteen.

Työturvallisuuden noudattaminen

Ensisijainen vastuu työsuojelusta on työnantajalla, mutta myös työntekijällä on omat noudatettavat velvoitteensa. Työntekijän tulee tehdä yhteistyötä työnantajan ja työntekijöiden edustajien kanssa työturvallisuuden ylläpitämiseksi ja tehostamiseksi työpaikalla. Työntekijän on noudatettava työtehtävien ja työolojen edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta sekä huolehdittava käytettävissään olevin keinoin niin omasta kuin työpaikalla olevien muiden työntekijöiden turvallisuudesta. Lisäksi työntekijän tulee välttää muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua. Mielenkiintoinen seikka on myös se, että työntekijällä on velvoite osallistua työterveyshuoltolain perusteella työkyvyn arvioimiseksi tehtäviin terveystarkastuksiin sekä ennen työsuhteen alkamista että työsuhteen aikana.

Työntekijän vahingonkorvausvelvollisuus

Työntekijän, joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai työsopimuslaista johtuvia velvollisuuksia tai aiheuttaa työssään työnantajalle vahinkoa, on korvattava työnantajalle aiheuttamansa vahinko vahingonkorvauslaissa säädettyjen perusteiden mukaan.

Vahingonkorvausvelvollisuuden syntyminen edellyttää siis velvollisuuksien tuottamuksellista rikkomista ja siitä työnantajalle seuraavaa vahinkoa. Velvollisuuksien rikkomiselta vaadittava tuottamuksellisuuden aste poikkeaa kuitenkin työnantajan korvausvelvollisuuden perusteena olevasta tuottamuksesta siten, mikäli jos työntekijän viaksi jää ainoastaan lievä tuottamus, työntekijä ei ole vahingonkorvausvastuussa työnantajalle syntyneestä vahingosta. Lisäksi työntekijälle maksettavaksi tuomittavan korvausvelvollisuuden määrää on mahdollista kohtuullistaa huomioiden työntekijän laiminlyönnin laatu ja hänen asemansa työntekijänä. Lisäksi arviointiin vaikuttaa vahingon suuruus ja mahdolliset muut olosuhteet.

Lojaliteettivelvoite

Työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa. Työntekijän tulee ottaa toiminnassaan huomioon myös työnantajan etu, eikä hän saa esimerkiksi vahingoittaa työnantajan omaisuutta tai vaarantaa epäasiallisella käyttäytymisellä työnantajan mainetta ja asiakassuhteita.

Lojaalisuusvelvollisuus edellyttää, että epäkohdista tulee ensin ilmoittaa työnantajalle. Tästä pääsäännöstä voidaan poiketa vain, jos se voidaan arvioida selvästi tuloksettomaksi. Lisäksi työntekijä ei saa tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa sellaista toimintaa, joka huomioon ottaen työn luonne ja työntekijän asema ilmeisesti vahingoittaa hänen työnantajaansa työsuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaisena kilpailutekona. Lojaliteettiperiaate ulottuu myös vapaa-aikaan, jolloin menettelyn vahingollisuuden kannalta ei välttämättä ole merkitystä, onko ilmaisu lausuttu työ- vai vapaa-aikana.

Mikäli tarvitset apua, jos työntekijä rikkoo velvollisuuksiaan työnantajaa kohtaan, ota yhteyttä lakimieheen: https://www.tyoriitalakimies.fi/yhteystiedot/

Täältä löydät työsopimuslain: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055