Palkkasaatavan vanhentuminen

post1 free img työoikeus juristi lakimies

Palkkasaatavan vanhentumista koskevat säännökset ovat pakottavaa oikeutta eli niistä ei voi sopia työntekijän haitaksi työehtosopimuksella eikä työsopimuksella.


Vanhentuminen ja kanneaika

Työntekijän palkkasaatava vanhentuu viiden vuoden kuluttua erääntymispäivästä, jollei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu. Sama vanhentumisaika koskee myös muita tässä laissa tarkoitettuja saatavia.

Työntekijälle aiheutuneen henkilövahingon korvaamisessa vanhentumisaika on kuitenkin kymmenen vuotta.

Työsuhteen päätyttyä 1 momentissa tarkoitettu saatava raukeaa, jos kannetta ei nosteta kahden vuoden kuluessa siitä, kun työsuhde on päättynyt. Jos kuitenkin työntekijän saatavan perusteena olevia työehtosopimuksen määräyksiä on pidettävä ilmeisen tulkinnanvaraisina, saatava vanhentuu kuten 1 momentissa säädetään.

Saatava raukeaa, jos kannetta ei nosteta kahden vuoden kuluessa siitä, kun työsuhde on päättynyt. Jos kuitenkin työntekijän saatavan perusteena olevia työehtosopimuksen määräyksiä on pidettävä ilmeisen tulkinnanvaraisina, saatavan vanhentumisaika on edellä selostetuin tavoin viisi tai kymmenen vuotta.

Palkkasaatavan vanhentuminen

Viranhaltijan on esitettävä virkasuhteesta johtuvaa palkkaa tai muuta taloudellista etuutta koskeva kirjallinen vaatimus kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona asianomainen palkkaerä tai muu etu olisi ollut maksettava tai annettava. Jos edellä tarkoitettua vaatimusta ei ole esitetty määräajan kuluessa, oikeus palkkaan tai muuhun taloudelliseen etuuteen on menetetty.

Mitä 1 momentissa säädetään viranhaltijasta, koskee myös henkilöä, jonka virkasuhde on lakannut, sekä viranhaltijan kuolinpesää.

Pykälän 1 momentin mukaan virkasuhteesta johtuvan palkkasaatavan ja muun taloudellisen etuuden vanhentumisaika on kolme vuotta laskettuna sen kalenterivuoden päättymisestä, jona asianomainen palkkaerä tai muu etu olisi ollut maksettava tai annettava. Muulla taloudellisella etuudella tarkoitetaan esimerkiksi matkapuhelin-, auto- tai asuntoetua. Viranhaltijan on esitettävä mainitussa määräajassa palkkaa tai taloudellista etuutta koskeva kirjallinen hakemus tai vaatimus katkaistakseen saatavan vanhentumisen. Muutoin oikeus palkkaan tai muuhun taloudelliseen etuuteen on menetetty. Vanhentumisaika ja sen katkaisemista koskeva menettely koskee myös henkilöä, jonka virkasuhde on lakannut, sekä viranhaltijan kuoltua tämän kuolinpesää.

Mikäli sinulla on palkkasaatavia

Sinun kannattaa toimia heti, kun saat loppupalkkanauhan käteen ja tarkistaa onko palkkasi oikein. Mikäli sinulla on saatavia työnantajalta, ole ensin yhteydessä palkanlaskentaa ja tarkista asia. Jos asia ei muuten selviä niin ota yhteyttä lakimieheen, jolloin asiaa voidaan selvittää oikeusteitse.

– OTM Henrik Pirhonen

Nopeus on valttia

Välillä palkkasaatavariidat johtuvat siitä, että työnantaja on tehnyt vahingon. Tällöin yleensä riittää, että työantajaan otetaan yhteyttä, jolloin asia selviää.

Toisinaan työnantaja pyrkii välttelemään maksuvelvollisuuttaan, jolloin asiassa joutuu käyttämään lakimiestä. Lakimiehen käyttäminen yleensä nopeutta asian hoitamista ja työnantaja pelästyy lakimiehen vaatimusta ja maksaa palkkasaatavat.

Lopuksi

Mikäli tarvitset lakimiestä työriitasi oli se sitten palkkariita tai jokin muu työoikeudellinen riita, olet tullut oikeaan paikkaan. Ota meihin yhteyttä, mikäli haluat, että asiasi hoidetaan nopeasti, tehokkaasti ja tuloksellisesti kuntoon.