Palkallinen vai palkaton sairausloma

sairausloma palkka työoikeus juristi lakimies

Työntekijällä on oikeus sairausajan palkkaan, kun työstä poissaolo johtuu sairaudesta tai tapaturman aiheuttamasta työkyvyttömyydestä eli työntekijä on kykenemätön tekemään työsopimuksensa mukaisia tehtäviä. Sairaus tai tapaturma on voinut tapahtua työssä tai vapaa-ajalla. Työntekijän on tarvittaessa esitettävä luotettava selvitys työkyvyttömyydestä, työnantajan edellyttämällä tavalla. Pääsääntönä on täysi palkka työkyvyttömyyden keston ajalta, huomionarvoista on kuitenkin aina tarkistaa, mitä työehtosopimukset sanovat aiheesta.

Työnantajan palkanmaksuvelvollisuus

Työsopimuslain mukaan palkallista on sairastumispäivä + 9 sitä seuraavaa arkipäivää (ma-la). Mikäli työsuhde on jatkunut alle 1 kk, on työntekijällä oikeus 50 % palkastaan. Työehtosopimuksissa on lakia pidempi sairausajan palkanmaksuvelvollisuus. Mikäli sama sairaus uusiutuu 30 päivän sisällä siitä päivästä, jolta päivärahaa viimeksi maksettiin, oikeus päivärahaan syntyy sairastumispäivää seuraavasta päivästä lukien. Tällöin työnantajan palkanmaksuvelvollisuus rajoittuu sairastumispäivän palkan maksamiseen. Työehtosopimukset sisältää yleensä määräyksen jaksojen yhteenlaskemisesta palkanmaksun osalta.

Työntekijällä ei ole oikeutta palkkaan, mikäli hän on aiheuttanut työkyvyttömyytensä tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella. Huolimattomuutta, on esimerkiksi rattijuopumus, törkeä liikenteen vaarantaminen, pahoinpitely, alkoholin tai huumeiden käyttö.


Työtuomioistuimen tapauksessa (TT 2016:96) työntekijä oli kaatunut portaikossa kiivetessään yläkerrassa sijaitsevaan makuuhuoneeseen, satuttanut päänsä ja ollut aivotärähdyksen vuoksi sairauslomalla noin kaksi viikkoa. Vaikka työntekijän veren alkoholipitoisuus tapahtumahetkellä oli noin 1,45 promillea, työkyvyttömyyden aiheuttaneen vamman ei katsottu johtuneen työntekijän kevytmielisestä elämästä tai tuottamuksesta. Työnantajalla ei ollut oikeutta jättää maksamatta työntekijälle sairausajan palkkaa.

Hoito-ohjeiden laiminlyönnin ja tervehtymisen vaarantamisen osalta työtuomioistuin on tarkastellut seuraavaa tapausta (TT 2005-13): Työntekijä oli sairausloman aikana työskennellyt isänsä rakennustyömaalla. Näyttämättä oli jäänyt, että työntekijä oli vaarantanut käden parantumisen.

Tästä voidaan vetää johtopäätös, että työntekijällä ei ole oikeutta palkkaan, mikäli työkyvyttömyys johtuu
muusta syystä kuin sairaudesta tai tapaturmasta. Oikeutta palkkaan ei ole myöskään esimerkiksi kauneusleikkauksesta tai lapsettomuushoidosta aiheutuneesta työkyvyttömyydestä. Työnantajalla ei ole myöskään velvollisuutta hyväksyä etu- tai jälkikäteistä todistusta.

Koodisto

Lääketieteellinen tila, joka ei virallisesti ole sairaus, ovat ICD- koodiston Z- ja F-koodit. Z- koodit ovat esimerkiksi henkilökohtaisen elämän vaikeudet ja työpaikan ongelmatilanteet eli määrittelemätön elämäntilanteen hallintaan liittyvä ongelma (Z 73.9). Z- ja F-koodit eivät lähtökohtaisesti oikeuta palkkaan.  Sen sijaan työuupmus ja exhaustion- tila (Z- koodit) on kuitenkin vakiintuneesti katsottu oikeuttavan palkkaan. Näissä tapauksissa on suositeltavaa, että työnantaja pyytää työntekijältä lisäselvitystä.

F-koodit ovat mielenterveyden häiriöitä ja stressitiloja (=masennussairaudet) ovat palkallista. Koodi F 43.0 eli akuutti stressireaktio on työnantajan kannalta ongelmallinen. Akuutin stressireaktion perusteella yleensä sairausloma on palkallista muutaman päivän ajalta, mutta käytäntö on varsin kirjavaa työpaikoilla. Palkanmaksuvelvollisuus riippumaton KELAn päätöksestä maksaa sairauspäivärahaa.

Lääkärintarkastukset ilman sairautta eivät oikeuta sairausajan palkkaan, esimerkiksi tarkastus ajokorttia varten. Mikäli tarkastus johtaa työkyvyttömyyden toteamiseen, tilanne on usein toinen.

Älä epäröi ottaa yhteyttä lakimieheen tarkastaaksesi tilanteen työnantajan ja työntekijän välillä. Korvausvaatimukset saattavat nousta huomattavan korkeiksi ja siitä syystä on hyvä olla asioita edellä. Me selvitämme tilanteesi, onko perusteita korvaamiselle olemassa ja jos on, minkä verran korvauksia syntyy.

Ota yhteyttä lakimieheen mikäli sinulle tulee kysyttävää sairausajan palkkaan liittyen: https://www.tyoriitalakimies.fi/yhteystiedot/

Löydät työsopimuslaista täältä: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055