Työtodistus – Työsopimuslaki 6:7§

Työtodistus - Työsopimuslaki 6:7§

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtodistusta ja sen sisältöä. Työtodistuksen sisältö vaihtelee sen mukaan, minkälaisen työtodistuksen työntekijä työnantajaltaan pyytää. Jos työntekijä haluaa työsuhteen päättyessä saada työtodistuksen, tulee työntekijän nimenomaisesti pyytää sitä työnantajalta. Työnantajan ei tarvitse antaa työtodistusta oma-aloitteisesti.

Mitä tietoja työtodistukseen voi saada?

Työntekijällä on oikeus saada pyynnöstään työnantajaltaan kirjallinen työtodistus, kun työsuhde päättyy. Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada pyynnöstään työnantajalta kirjallinen todistus työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta. Työntekijän nimenomaisesta pyynnöstä todistuksessa on lisäksi mainittava työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä. Arviota työntekijän työtaidosta ja käytöksestä ei työtodistukseen siis tule, mikäli työntekijä ei näitä nimenomaisesti työnantajalta pyydä.

Käytännössä työntekijä pyytää joko suppean tai laajan työtodistuksen. Suppean työsopimuksen sisällöstä käy ilmi ainoastaan työsuhteen kesto ja työtehtävät. Laajan työsopimuksen sisällöstä käy sen sijaan ilmi työsuhteen kesto, työtehtävät, työsuhteen päätymisen syy sekä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä.

Mitä jos työtodistuksen sisältö ei miellytä?

Lähtökohtaisesti työntekijä pystyy jo hieman itsekin arvioimaan, että minkälaisen arvion työnantaja hänen työtaidoistaan tai käytöksestään tulee antamaan. Työntekijän on siten hyvä huomioida, että mikäli työntekijä on pyyntöntä mukaisesti saanut työtodistuksen, jossa on arviointi, ja hän on tyytymätön tähän arviointiin, työntekijällä ei ole oikeutta saada uutta työtodistusta ilman arviointia.

Sen sijaan, jos työtodistukseen on kirjoitettu virheellisiä tai lain vastaisia tietoja esimerkiksi sairauspoissaoloista tai perhevapaista, tai työtodistukseen on laitettu arvio työsuhteen päättymisen syystä tai arviolauselma, vaikka työntekijä ei ole tätä pyytänyt, työnantajan pitää antaa työntekijälle uusi työtodistus, johon virheet on korjattu.

Voiko työtodistuksen saada vielä myöhemminkin?

Työnantajalla on velvollisuus antaa työtodistus, jos työntekijä pyytää sitä 10 vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Työnantajan tulee siten säilyttää vähintään 10 vuoden ajan tiedot palveluksessaan olleiden työntekijöiden työsuhteen kestosta sekä siitä, minkälaisia työtehtäviä he tekivät. Todistusta työntekijän työtaidosta ja käytöksestä on kuitenkin pyydettävä 5 vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Myöhemminkin pyydetty työtodistus pitää antaa, jos se ei ole työnantajalle kohtuuttoman hankalaa. Työtodistus on annettava viivytyksettä työntekijälle. Näin ollen on hyvin tärkeää, että työnantaja säilyttää työntekijöidensä työtodistuksia arkistointivaateen kestävän ajan.

Mikäli tarvitset apua työtodistukseen liittyen, ota yhteyttä lakimieheen: https://www.tyoriitalakimies.fi/yhteystiedot/

Täältä löydät työsopimuslain: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055