1. Työsuhteen päättäminen työtaisteluun osallistumisen vuoksi

Työtaistelu

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi millä perusteilla työtaisteluun osallistumista voidaan pitää painavana irtisanomisperusteena.

Irtisanomisen peruste lain mukaan:

Työntekijän irtisanomisperusteet on ilmaistu Työsopimuslaissa (TSL 7:2), Jonka mukaan työntekijä voidaan irtisanoa vain sellaisissa tilanteissa, joissa irtisanomiseen ilmenee tarpeeksi painava syy. Tarpeeksi painavana syynä voidaan esimerkiksi pitää sitä, että työntekijä on laiminlyönyt sopimusvelvoitteitaan tai ei muista syistä pysty enää suorittamaan työtehtäviään tarvittavalla tavalla. Työsopimuslaki (TSL 7:2) kuitenkin ilmaisee tilanteet, joita ei voida pitää tarpeeksi painavina syinä, vaan pikemminkin työntekijän perusoikeuksina.

Jos työntekijä on laiminlyönyt tehtäviään, on työnantajan tehtävänä ensiksi varoittaa työntekijää hänen laiminlyönnistään. Työnantajan on myös Työsopimuslain mukaan neuvoteltava työntekijän kanssa irtisanomisen syistä, sekä harkittava jos työntekijä voitaisiin sijoittaa uusiin tehtäviin irtisanomisen sijaan (TSL 9:2). Tämä ei kuitenkaan ole työnantajan tehtävä tilanteissa, joissa työntekijän laiminlyönti on ollut niin vakava, että työnantajaa ei kohtuudella voida olettaa pitävän työntekijää enää työsuhteessa (TSL 9:2).

Tämän vuoksi on pohdittava sitä missä tilanteissa työtaisteluun osallistumista voidaan pitää tarpeeksi painavana syynä irtisanomiseen. Sillä sekä laillinen, että laitoin työtaistelu voi aiheuttaa työnantajalle haittaa ja estää työntekijöiden velvoitteiden täyttämistä.

Laiton ja laillinen työtaistelu:

Työtaistelu on yleisen ymmärryksen mukaan tilanne, jossa työntekijä ja työnantajan välille ei synny sopua ja pelkkää neuvottelua ei enää nähdä johtavan minkäänlaiseen lopputulokseen. Tällöin työtaistelua käytetään painostus keinona, jotta osapuolet pääsisivät sopuun. Yleisin työtaistelu keino on esimerkiksi lakko.

Työtaistelu voi olla joko laillinen tai laitoin. Laiton työtaistelu ilmenee silloin, kun se on työehtosopimuksen vastainen ja on yleensä järjestetty ilman työntekijä yhdistystä. Laillinen työtaistelu taas tapahtuu työntekijä yhdistyksen johdolla, jolloin sen pitäisi olla työehtosopimuksen mukainen ja johon kuuluu esimerkiksi ilmoitus velvollisuus työnantajalle. 

Työtaisteluun osallistumisen laillisuus:

Työntekijällä on oikeus osallistua työtaisteluun, mikäli sen on järjestänyt työntekijä yhdistys tai mikäli se ei ole vastoin työehtosopimuslakia (TSL 7:2:2).  Työehtosopimuslain 1§ mukaan työntekijä yhdistyksen tehtävänä on turvata työntekijän oikeudet ja varmistaa että työehtosopimusta noudatetaan. Työehtosopimuksessa on merkitty mitä työtaistelutoimenpiteitä sopimuksen osalliset eivät saisi harjoittaa. Tämä merkitsee sitä, että työntekijä yhdistyksellä on velvollisuus huolehtia siitä, että mikäli työtaisteluun on aihetta, se ei riko työehtosopimuksen määräyksiä (Työehtosopimuslaki 8§).

Työtuomioistuimen tuomio:

Työtuomioistuin on tuomioissaan ilmaissut, että tilanteessa, jossa kyse on laittomasta työtaistelusta, ei vastuuta tule kokonaan asettaa työntekijän harteille, vaan työntekijän osallistumista laittomaan työtaisteluun pitäisi tarkastella osana isompaa kokonaisuutta, sillä työntekijä yhdistyksellä on kuitenkin ollut päätös valtaa kyseiseen työtaisteluun, sekä vastuu varmistaa, että työtekijä ei toimi työehtosopimusta vastaan. Tämän vuoksi työtuomioistuin ei katso työntekijän osallistumista laittomaan työtaisteluun tarpeeksi painavana syynä irtisanomiseen.

Korkeimman oikeuden tuomio:

Korkein oikeus (KKO) on kuitenkin katsonut, että tilanteissa, joissa työntekijä on osallistunut laittomaan työtaisteluun, on hänellä myös vastuu omasta toiminnastaan tietyissä tilanteissa. Jos laiton työtaistelu on ollut KKO:n silmissä ainutkertainen ja sen kesto on ollut lyhytaikainen, sitä ei voida pitää painavana syynä irtisanomiseen. Tilanne, jossa KKO katsoo laittoman työtaistelun olevan työntekijän vastuulla, on silloin kun työntekijää on varoitettu työtaistelun laittomuudesta, ja tämä ei kuitenkaan lopeta lain vastaista toimintaa. Jos laittoman työtaistelun on aiheuttanut työnantajalle huomattavaa haittaa tai vahinkoa ja työntekijää on varoitettu lain vastaisesta toiminnasta, pitää KKO laitonta työtaistelua painavan irtisanomisen perusteena.

Yhteenveto:

Lain mukaan työntekijällä on siis oikeus osallistua työtaisteluun, mikäli se ei ole vastoin työehtosopimusta ja mikäli sen on järjestänyt työntekijä yhdistys. Tämän lisäksi työntekijäyhdistyksellä on velvollisuus huolehtia työntekijän oikeuksista ja varmistaa että työntekijät eivät järjestä laitonta työtaistelua, vaan noudattavat työehtosopimusta. On kuitenkin huomioitava, että työntekijällä on myös vastuu laittomassa työtaistelussa, jos työntekijälle on ilmoitettu toiminnan lainvastaisuudesta. Työnantajalle on myös pitänyt koitua huomattavaa haittaa tai vahinkoa laittomasta työtaistelusta, ennekuin sitä voidaan pitää painavana irtisanomisen syynä. Laki kuitenkin suojelee työntekijää siten että työnantajalla pitää olla painava syy irtisanomiselle.

Huomioitavat asiat painavaa irtisanomista varten työtaistelussa:

  1. Onko työtaistelu vastoin työehtosopimusta.
  2. Onko työtaistelun kesto aiheuttanut työnantajalle huomattavaa haittaa tai vahinkoa
  3. Olisiko työntekijä yhdistyksellä ollut vaikutus mahdollisuutta laittomaan työtaisteluun
  4. Onko työntekijää varoitettu lain vastaisesta toiminnasta

Liitteet:

(Työsopimuslaki 7:2§)Työntekijästä johtuvana tai hänen henkilöönsä liittyvänä asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voidaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä sekä sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään. Syyn asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on kokonaisarvioinnissa otettava huomioon työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä sekä työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan. (18.1.2019/127)

Asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena ei voida pitää ainakaan:

1) työntekijän sairautta, vammaa tai tapaturmaa, ellei hänen työkykynsä ole näiden vuoksi vähentynyt olennaisesti ja niin pitkäaikaisesti, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista;

2) työntekijän osallistumista työehtosopimuslain mukaiseen tai työntekijäyhdistyksen toimeenpanemaan työtaistelutoimenpiteeseen;

3) työntekijän poliittisia, uskonnollisia tai muita mielipiteitä tai hänen osallistumistaan yhteiskunnalliseen tai yhdistystoimintaan;

4) turvautumista työntekijän käytettävissä oleviin oikeusturvakeinoihin.

Työntekijää, joka on laiminlyönyt työsuhteesta johtuvien velvollisuuksiensa täyttämisen tai rikkonut niitä, ei kuitenkaan saa irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menettelynsä.

Työnantajan on kuultuaan työntekijää 9 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla ennen irtisanomista selvitettävä, olisiko irtisanominen vältettävissä sijoittamalla työntekijä muuhun työhön.

Jos irtisanomisen perusteena on niin vakava työsuhteeseen liittyvä rikkomus, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista, ei 3 ja 4 momentissa säädettyä tarvitse noudattaa.” Linkki lakipykälään: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190127

(Työehtosopimuslaki 1§)Työehtosopimus tämän lain tarkoittamassa mielessä on sopimus, jonka yksi tai useampi työnantaja taikka rekisteröity työnantajain yhdistys tekee yhden tahi useamman rekisteröidyn työntekijäin yhdistyksen kanssa ehdoista, joita työsopimuksissa tai työsuhteissa muuten on noudatettava.

Työnantajain yhdistyksellä tässä laissa tarkoitetaan yhdistystä, jonka varsinaisiin tarkoituksiin kuuluu työnantajain etujen, ja työntekijäin yhdistyksellä yhdistystä, jonka varsinaisiin tarkoituksiin kuuluu työntekijäin etujen valvominen työsuhteissa.” Linkki lakipykälään: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1946/19460436#P8

(Työehtosopimuslaki 8§)Työehtosopimus velvoittaa siihen osallisia tai muuten sidottuja yhdistyksiä ja työnantajia, niin myös yhdistyksiä, joiden jäsenet tai 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa mainitut yhdistykset ovat yhdistyksen suostumuksella tehneet työehtosopimuksen, välttämään kaikkia työtaistelutoimenpiteitä, jotka kohdistuvat työehtosopimukseen kokonaisuudessaan tai johonkin sen yksityiseen määräykseen. Sopimukseen sidotut yhdistykset ovat sitä paitsi velvolliset huolehtimaan siitä, että myöskin niiden alaiset yhdistykset, työnantajat ja työntekijät, joita sopimus koskee, välttävät sellaisia taistelutoimenpiteitä eivätkä muutoinkaan riko työehtosopimuksen määräyksiä.

Työehtosopimukseen osallisen yhdistyksen katsotaan laiminlyöneen 1 momentissa tarkoitetun valvontavelvollisuutensa, mikäli selvää ja riidatonta työehtosopimuksen määräystä ei ole sovellettu työehtosopimukseen osallisten yhdistysten yksimielisen kannan mukaisesti eikä väärää soveltamista olosuhteet huomioon ottaen nopeasti korjata, kun se on tullut yhdistyksen tietoon. (7.9.1984/660)”. Linkki lakipykälään: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1946/19460436#P8

Mikäli tarvitset apua irtisanomisasioihin liittyen, niin ota yhteyttä meidän asiantunteviin lakimiehiin: https://www.tyoriitalakimies.fi/yhteystiedot/