4. Raskaus ja Irtisanominen

Raskaus ja Irtisanominen

Tämä artikkeli syventyy raskaana olevien työntekijöiden oikeuksiin, sekä velvollisuuksiin. 

Työnantajalla ei ole oikeutta työsopimuslain nojalla irtisanoa työntekijää raskauden vuoksi. Tämän lisäksi, jos työntekijä irtisanotaan raskauden aikana tai perhevapaan käyttämisen vuoksi, on työnantajan todistettava, että irtisanomisperusteena ei ole ollut raskaus tai perhevapaa, vaan joku toinen seikka (TSL 7:9§:2).

Perhevapaa ja raskaus

Työsopimuslaki takaa sen, että työntekijällä on oikeus äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainavapaaseen (TSL 4:1§).

Työntekijä voi kuitenkin tehdä äitiysrahakaudella työtä, kunhan tämä työ ei vahingoita työntekijää, eikä sikiötä, näin ollen työsopimuslaki turvaa myös äidin ja sikiön turvallisuuden (TSL 4:2§). Raskaana olevan työntekijän on kuitenkin siirryttävä äitiysvapaalle kaksi viikkoa ennen laskettua aikaa, sekä palattava työhön aikaisintaan kaksi viikkoa synnytyksen jälkeen (TSL 4:2§). On kuitenkin huomioitava, että jos työntekijä haluaa jatkaa töitä äitiysrahakaudella, on tähän saatava ensin työnantajan suostumus. 

Raskaudesta ilmoittaminen

Työnantajalla on oikeus vaatia selvitystä raskaudesta työntekijältä, mikäli tämä on tarpeellista esimerkiksi äitiyden etujen maksamiseen. Raskaudesta on myös esitettävä selvitys, jotta työnantaja pystyy huolehtimaan siitä, että työntekijän, sekä sikiön terveys on taattu. Jos työntekijä salaa raskauden, voidaan tätä poikkeustilanteessa pitää työsopimuksen päättämisen perusteena, mikäli työstä on esimerkiksi voinut tai on aiheutunut haittaa sikiölle. 

Työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa työnantajalle äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaasta, sekä hoitovapaasta vähintään 2 kuukautta ennen suunniteltua alkamisaikaa (TSL 4:3a§). Poikkeustilanteissa vapaata voidaan kuitenkin myöntää yhden kuukauden ilmoitusajalla, mikäli se ei vaikuta työpaikan tuotanto- tai palvelutoimintaan (TSL 4:3a§).

Äitiysrahakausi

Työsopimuslaki ei velvoita työnantajaa maksamaan työntekijälle palkkaa äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainvapaasta (TSL 4:8§). Jos työnantajan kuitenkin kuuluisi maksaa palkkaa työntekijälle äitiysrahakaudella, on se yleensä määritelty sen alan työehtosopimuksessa. Äitiysrahakauden pituus on noin 105 arkipäivää, joka alkaa 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa. 

Paluu työhön

Kun työntekijä palaa työsopimuslain 4 luvun mukaiselta vapaalta, joita on käsitelty jo aikaisemmin artikkelissa, on hänellä oikeus palata aikaisempaan työhönsä (TSL 4:9§). Mikäli tämä ei ole mahdollista on työnantajan tarjottava työntekijälle edellistä työtä vastaava työsopimus tai mikäli tämä ei ole mahdollista, muun työsopimuksen mukaista työtä (TSL 4:9§). 

Yhteenveto

Tässä artikkelissa on todettu, että työntekijällä on oikeus työsopimuslain mukaiseen äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainvapaaseen. Koska artikkeli keskittyi suurimmaksi osaksi äitiysvapaaseen, on myös todettava, että raskaana olevalla työntekijällä on oikeus äitiysvapaaseen kuukausi ennen laskettua aikaa, ellei tämä ole sopinut työnantajan kanssa, että haluaa työskennellä siihen asti, kunnes laskettuun aikaan on 2 viikkoa. Työnantajan on kuitenkin huomioitava raskaana olevan työntekijän, sekä sikiön turvallisuus. 

Palkan suhteen artikkelissa todettiin, että työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa työntekijälle palkkaa äitiysrahakaudella, ellei tämä ole määritelty sen alan työehtosopimuksessa. 

Irtisanomisen suhteen työnantajalla ei ole työsopimuslain nojalla oikeutta irtisanoa työtekijää raskauden tai perhevapaan käytön perusteella, ellei ole todistettavissa, että irtisanominen on tuotannollisista-ja taloudellisista syistä johtuvaa, jonka vuoksi työnantajan toiminta päättyy kokonaan. Jos työntekijä salaa raskauden, voidaan tätäkin pitää työntekijän työsopimuksen päättämisen perusteena, mikäli työ on tai olisi voinut aiheuttaa vaaraa sikiölle. Työntekijän kannattaa siis aina ilmoittaa työnantajalle raskaudesta, jotta tämän oikeudet toteutuisivat ja jotta työntekijän ja sikiön turvallisuus voitaisiin taata. Työsopimuslaki siis turvaa raskaana olevan työntekijän oikeudet, eikä raskautta yksinään voida pitää irtisanomisperusteena. 

Mikäli tarvitset apua irtisanomisasioihin liittyen, niin ota yhteyttä meidän asiantunteviin lakimiehiimme: https://www.tyoriitalakimies.fi/yhteystiedot/

Lähteet

(TSL 7:9§:2): ” Jos työnantaja irtisanoo raskaana olevan tai muuta kuin 4 luvun 7 a §:ssä säädettyä perhevapaata käyttävän työntekijän työsopimuksen, katsotaan irtisanomisen johtuneen työntekijän raskaudesta tai perhevapaan käyttämisestä, jollei työnantaja voi osoittaa sen johtuneen muusta seikasta”. Linkki lakiin: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055#L7P9

(TSL 4:1§): ”Työntekijällä on oikeus saada vapaaksi työstä sairausvakuutuslaissa tarkoitetut äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahakaudet”. Linkki lakiin: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055#L4P1

(TSL 4:2§): ” Työntekijä saa työnantajan suostumuksella tehdä äitiysrahakauden aikana työtä, joka ei vaaranna hänen eikä sikiön tai syntyneen lapsen turvallisuutta. Tällaista työtä ei kuitenkaan saa tehdä kahden viikon aikana ennen laskettua synnytysaikaa eikä kahden viikon aikana synnytyksen jälkeen. Sekä työnantajalla että työntekijällä on oikeus milloin tahansa keskeyttää äitiysrahakauden aikana tehtävä työ”. Linkki lakiin: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055#L4P1

(TSL 4:3a§): ” Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaasta sekä hoitovapaasta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamisaikaa. Jos vapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, ilmoitusaika on kuitenkin yksi kuukausi. Ottolapsen hoidon vuoksi pidettävästä vapaasta ilmoitettaessa on, jos mahdollista, noudatettava edellä säädettyä ilmoitusaikaa. Jos kahden kuukauden ilmoitusajan noudattaminen ei ole puolison työhön menon ja siitä johtuvan lapsen hoidon järjestämisen takia mahdollista, työntekijällä on oikeus jäädä vanhempainvapaalle kuukauden kuluttua ilmoituksesta, ellei siitä aiheudu työpaikan tuotanto- tai palvelutoiminnalle vakavaa haittaa. Työnantajan on katsoessaan, ettei voi suostua kuukauden ilmoitusaikaan, esitettävä työntekijälle selvitys kieltäytymisen perusteena olevista seikoista”. Linkki lakiin: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055#L4P1

(TSL 4:8§): ” Työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa työntekijälle palkkaa tässä luvussa tarkoitettujen perhevapaiden ajalta”. Linkki lakiin: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055#L4P1

(TSL 4:9§): ” Tässä luvussa tarkoitettujen perhevapaiden päättyessä työntekijällä on oikeus palata ensisijaisesti aikaisempaan työhönsä. Jos tämä ei ole mahdollista, on työntekijälle tarjottava aikaisempaa työtä vastaavaa työsopimuksen mukaista työtä ja jos tämäkään ei ole mahdollista, muuta työsopimuksen mukaista työtä”. Linkki lakiin: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055#L4P1