Milloin sairauden perusteella voi irtisanoa?

hypertension 867855 1280 työoikeus juristi lakimies

Lainsäädännön kanta asiaan on varsin selkeä. Sekä työsopimuslain että viranhaltijalain mukaan työnantaja saa irtisanoa työntekijän vain asiallisesta ja painavasta syystä. Työntekijän sairautta, vammaa tai tapaturmaa ei voida pitää asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena, ellei hänen työkykynsä ole näiden vuoksi vähentynyt olennaisesti ja niin pitkäaikaisesti, ettei työnantajalta voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista.
On myös todettu yksittäisen sairauden osalta, että esim. masennuksen yhteydessä kriteerit voivat olla hankalasti ennustettavissa. Irtisanomisoikeutta arvioidaan menneen ajan perusteella (sairauden kesto ennen irtisanomisen toimittamista), sairauden tulevan keston perusteella (ennuste työkyvyttömyyden päättymisestä) sekä arvioidaan paranemis- ja kuntoutumismahdollisuus.


Harkinnassa tarkastellaan myös sairauspoissaolojen laatua ja kestoa

  • Lääketieteelliset selvitykset vahvana näyttönä.

➢ Lääkärintodistukset ja muut lääketieteelliset selvitykset

➢ Työnantajan hyvä vaatia lääkäriltä riittävän laajaa kannanottoa työntekijän toipumisennusteesta ja arviota sairauden tulevasta kestosta.

Poissaolojen tulee muodostaa suuri osa työajasta ja tilanteen voidaan ennustaa jatkuvan samanlaisena. Yli vuoden yhtäjaksoinen tai yksittäisistä poissaoloista muodostunut. Painoarvoa annetaan mm. työntekijän työtehtäville ja työnantajan toimialalle. Päättämisperustetta ei ole, jos perusteena on ollut työnantajan perusteettomasta toimenpiteestä tai virheellisistä epäilyistä aiheutunut sairastuminen.

Tuomioistuinkäytäntöä

Tuomioistuinkäytännössä työkykyä ei ole tulkittu olennaisesti heikentyneeksi, jos työterveyslääkäri on lausunnossaan suosittanut ainoastaan sairausrajoitusten huomioimista työjärjestelyissä. Ratkaisevaa on ollut sanamuodon ehdottomuus. Jos lausunnossa on maininta työtehtävän sopimattomuudesta tai lääketieteellisellä perusteella on esitetty ehdottomia rajoitteita tai esteitä tietyille työtehtäville (esim. selkäsairaan käyttämistä tietyn painomäärän nosto- tai kantotehtäviin), työkykyä on pidetty siinä määrin heikentyneenä, että irtisanomisperuste on saattanut täyttyä.

Muun työn tarjoamisvelvoitteen suhteen irtisanomiskynnys ylittyy pienissä yrityksissä helpommin kuin suurissa yrityksissä. Irtisanomiskynnyksen ylittymistä voi taas madaltaa työntekijän omien toimien passiivisuus tai hänen suostumattomuutensa työnantajan esityksiin. Hankaluutta saattaa aiheuttaa se, että jotakin tiettyä työkokeilua ei ole saatu aikaiseksi tai sopijapuolten mielipiteet työkokeilusta ovat erisuuntaisia tai epärealistisia.

Työntekijän irtisanominen

On tärkeää konsultoida asiansa osaavaa lakimiestä ennen kuin työntekijä irtisanotaan sairauden perusteella. Mikäli kyseessä on laiton irtisanominen, ovat korvaukset erittäin suuria ja asia tulee kalliiksi työnantajalle.

– OTM Henrik Pirhonen

Lopuksi

Ota yhteyttä lakimieheen mikäli sinulle tulee kysyttävää voiko työntekijän irtisanoa terveysperusteella: https://www.tyoriitalakimies.fi/yhteystiedot/