TT 1990-115 Työsopimuksen purkaminen – väkivaltainen käytös

TT 2012-135 Työsopimuksen purkaminen - luottamuspula

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi työtuomioistuimen ratkaisua TT:1990-115 koskien työntekijän työsopimuksen purkamista johtuen siitä että oli pahoinpidellyt työtoveriaan työpaikalla.

Sahatyöntekijä oli pahoinpidellyt työtoveriaan. Työnantajalla oli ollut työntekijän menettelyn vuoksi irtisanomissuojaa koskevan työehtosopimuksen edellyttämät syyt päättää tämän työsuhde. Työntekijällä ei siten ollut sopimuksen perusteella oikeutta vaatimiinsa irtisanomisajan palkkaan eikä korvaukseen perusteettomasta irtisanomisesta. 

TUOMIO

KANNE 

Kanteen perustelut 

Puutyöväen Liitto on lausunut, että A oli ollut sahatyöntekijänä Metsäteollisuuden Työnantajaliiton jäsenyrityksen A. Ahlström Osakeyhtiön Pihlavan sahan palveluksessa 20.2.1980 ja 12.4.1990 välisen ajan. A:lle oli 11.4.1990 tullut erimielisyyttä työtoverinsa kanssa niin sanottujen ”mistikappaleiden” keräämisestä. Ensin työtoveri oli kehottanut A:ta osallistumaan ”mistien” keräämiseen, mistä tämä oli kieltäytynyt ollessaan parhaillaan tekemässä muuta työtä, joka myös oli kuulunut hänen työtehtäviinsä. Toinen työntekijä oli tämän jälkeen jonkin ajan kuluttua poistunut läheiseen taukotupaan, jonne A puolestaan oli kohta saapunut kehottaen nyt toista työntekijää osallistumaan ”mistien” keräämiseen. Tämä työntekijä oli suuttuneena heittänyt kupistaan kahvia A:n kasvoille. A taas tästä suuttuneena oli heittänyt taukotuvan ulkopuolella olleen muovisen kastelukannun osuen sillä toista työntekijää kasvoihin. Tämän seurauksena tältä työntekijältä oli vuotanut nenästä jonkin verran verta työntekijän kuitenkaan enempää loukkaantumatta. Pääluottamusmiehen myötävaikutuksella työntekijät olivat sopineet välinsä niin, että olivat lyöneet kättä päälle ja palanneet kumpikin työtehtäviinsä. Tehdaspäällikkö oli seuravana päivänä purkanut A:n työsopimuksen päättymään heti ilman irtisanomisaikaa kerrotun tapauksen johdosta. Tehdaspäällikkö ei ennen purkamista ollut kuullut A:ta ollenkaan eikä ollut sittemmin suostunut peruuttamaan purkamista. A on ollut purkamisen jälkeen työttömänä. 

Puutyöväen Liitto on katsonut, että A:n työsopimuksen purkamiseen sen enempää kuin sen irtisanomiseenkaan ei olisi ollut irtisanomissuojasopimuksessa edellytettyjä perusteita. Tapahtumasarjaan, joka johti työsuhteen lopettamiseen, oli ollut yhtä paljon syypää työtoveri kuin A itse. Väkivalta, jota A oli käyttänyt, oli ollut laadultaan lievää ja johtunut hetken kiivastuksesta. Riitakumppanit olivat sopineet asian eikä työnantajalle ollut aiheutunut siitä mitään vahinkoa. Paikallisessa sen enempää kuin liittoneuvottelussakaan ei asiasta oltu päästy yksimielisyyteen. 

Puutyöväen Liitto on oikeudenkäynnin aikana luopunut haastehakemuksessa Metsäteollisuuden Työnantajaliittoa vastaan valvontavelvollisuuden laiminlyönnin perusteella esittämästään hyvityssakko- ja oikeudenkäyntikuluvaatimuksesta. 

Kanteessa esitetyt vaatimukset 

Puutyöväen Liitto on vaatinut A. Ahlström Osakeyhtiön velvoittamista suorittamaan A:lle irtisanomisajan palkkaa neljältä kuukaudelta 28 492 markkaa ja irtisanomisaikaan kohdistuvaa lomakorvausta 3 016 markkaa eli irtisanomisajan palkkaa yhteensä 31 508 markkaa 16 prosentin korkoineen 12.8.1990 lukien sekä korvausta perusteettomasta irtisanomisesta enintään 20 kuukauden palkkaa vastaava määrä 142 460 markkaa 16 prosentin korkoineen haasteen tiedoksiannosta lukien. 

VASTINE 

Metsäteollisuuden Työnantajaliitto, johon jutussa kuultu A. Ahlström Osakeyhtiö osaltaan on yhtynyt, on lausunut, että A oli työskennellessään Pihlavan sahalla pahoinpidellyt työtoveriaan heittämällä tätä kastelukannulla kasvoihin sillä seurauksella, että tämän nenästä oli alkanut vuotaa verta. Työtoverin pahoinpitely oli työsopimuslain 43 §:n 2 momentin 3. kohdan mukainen työsuhteen purkuperuste. A oli hetkeä aikaisemmin yrittänyt vahingoittaa samaista työtoveriaan heittämällä kiviä ja laudankappaleita, joten pahoinpitely ei ollut tapahtunut hetkellisen tunteenpurkauksen seurauksena. 

Työnantajalla oli ollut riittävät perusteet A:n työsuhteen purkamiselle. 

Esitetyt korvausvaatimukset olivat perusteeltaan väärät, mutta laskuperusteiltaan sinänsä oikeat. 

Metsäteollisuuden Työnantajaliitto on vaatinut kanteen hylkäämistä. 

OIKEUDENKÄYNTIKULUVAATIMUKSET 

Asianosaiset ja A. Ahlström Osakeyhtiö ovat vaatineet korvausta oikeudenkäyntikuluistaan, Puutyöväen Liitto 16 % korkoineen tuomion antopäivästä lukien. 

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU 

Perustelut 

Sahatyöntekijä A on työskennellyt A. Ahlström Osakeyhtiön Pihlavan sahan palveluksessa 20.2.1980 lukien. Työnantaja on purkanut A:n työsopimuksen 12.4.1990 työsopimuslain 43 §:n 2 momentin 3 kohdan nojalla. 

A on 11.4.1990 riitaantunut työmaalla sahan kuormaajana toimivan henkilön kanssa. A:lla ja kyseisellä kuormaajalla on selvitetty jo aiemmin olleen erimielisyyksiä kuormauksen yhteydessä maahan pudonneiden lautojen keräämisestä. Kuormaajan kehotettua A:ta osallistumaan näiden, ns. ”mistien” keräämiseen A on menettänyt malttinsa ja heitellyt hiekkaa ja laudankappaleita työtoveriinsa kuitenkaan osumatta. Mainittu työtoveri on poistunut työmaan sosiaalitiloihin kertomansa mukaan rauhoittumaan, mutta A on seurannut perässä ja huudellut sosiaalitilan ikkunasta sekä heitellyt erilaisia esineitä ikkunasta sisälle. A:n menettelystä ärsyyntyneenä kuormaaja on heittänyt kupistaan kahvia kohti A:ta. Kuormaajan mentyä tämän jälkeen sulkemaan ikkunaa on A heittänyt tai lyönyt häntä muovisella kastelukannulla kannun osuessa kasvoihin ja aiheuttaessa verenvuotoa nenästä. 

Kuormaajan ilmoitettua pahoinpitelystä työnjohtajalle on tilanne paikalle kutsutun luottamusmiehen myötävaikutuksella saatu rauhoittumaan niin, että miehet ovat voineet jatkaa työntekoa työnjohtajan siirrettyä A:n eri työkohteeseen. 

Yhtiön tehdaspäällikkö on purkanut seuraavana päivänä A:n työsopimuksen. 

Puutyöväen Liitto on katsonut, ettei työnantajalla ole ollut esittämillään syillä perustetta purkaa A:n työsopimusta tai sitä edes irtisanoa. 

Irtisanomissuojaa ja lomautusta koskevan yleissopimuksen 2 §:n mukaan työsopimuslain mukaista purkuperustetta pidetään myös sopimuksen mukaisena irtisanomisperusteena. Työnantaja voi työsopimuslain 43 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan, mikäli asianhaarat eivät anna aihetta muuhun arviointiin, purkaa työsopimuksen erityisesti muun muassa siinä tapauksessa, että työntekijä tekee työtoverilleen väkivaltaa. Työtuomioistuimessa on selvitetty, että A on pahoinpidellyt työtoveriaan edellä kerrotulla tavalla. Esitetyn selvityksen valossa työtuomioistuin katsoo näytetyksi, että työnantajalla on ollut A:n menettelyn vuoksi irtisanomissuojaa ja lomautusta koskevan yleissopimuksen edellyttämät syyt päättää A:n työsopimus. A:llä ei siten ole kyseisen työehtosopimuksen perusteella oikeutta vaatimiinsa suorituksiin.

Työtuomioistuimen ratkaisu

Mikäli tarvitset apua, ota yhteyttä lakimieheen: https://www.tyoriitalakimies.fi/yhteystiedot/

Tapauksen löydät myös Finlexin sivuilta:https://finlex.fi/fi/oikeus/tt/1990/19900115