Epäasiallinen tai syrjivä peruste koeaikapurussa (TSL 1:4 §)

Työnantajan oikeus irtisanoa työsuhde

Tässä artikkelissa käydään tarkemmin läpi mitä tarkoittaa epäasiallinen tai syrjivä peruste koeaikapurussa.

Koeaikapurku on kielletty tehtäessä se syrjivällä perusteella. Työsopimuslain mukaan syrjiviä perusteita on; ikä, terveydentila, kansallinen tai etninen alkuperä, sukupuolinen suuntautuneisuus, kieli, uskonto, mielipide, perhesuhteet, ammattiyhdistystoiminta, poliittinen toiminta tai muu näihin verrattava seikka. Lisäksi sukupuolen perusteella ei saa syrjiä työntekijää koeaikapurussa. Työsopimuslain mukaan myös ammattiyhdistystoiminta koeaikapurun perusteena on syrjivä peruste ja siten kielletty.

KKO 1992:7: Työnantaja oli koeaikana purkanut työsopimuksen työntekijän raskauden vuoksi. Purkaminen oli tapahtunut epäasiallisella perusteella. Työnantaja velvoitettiin suorittamaan työntekijälle vahingonkorvausta. Ään. 

Koska työsopimusta ei ollut purettu työntekijän sukupuolen vaan yksinomaan hänen raskautensa perusteella, työnantajan menettely ei ollut naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 8 §:ssä tarkoitettua kiellettyä syrjintää, jonka perusteella olisi suoritettava hyvitystä. Ään.

Lue lisää korkein oikeus 1992:7 ratkaisusta:

https://www.tyoriitalakimies.fi/artikkelit/kko-19927/

Syrjintäkielto pitää sisällään avoimen lausekkeen ”muu näihin verrattava seikka”. Tätä määritelmää ei kuitenkaan ole hallituksen esityksessä tarkennettu, joten sen sisällön määritys jää oikeuskäytännön varaan. 

Syrjintäkieltoa tulee noudattaa myös, kun työntekijä otetaan työhön. Tällä tarkoitetaan sitä, että koeaikaehtoa ei saa ottaa vain tietylle työntekijälle, kun muiden kohdalla siitä ei ole sovittu. Tasa-arvolaki kieltää työehtojen sopimisen syrjivästi. Työnantaja ei saa asettaa työtekijöitä epäedulliseen asemaan työsuhteen ehtojen ja esimerkiksi palkan suhteen heidän sukupuolen perusteella. Tämä koskee työntekijöitä, jotka ovat samassa tai samanarvoisessa työssä. 

TT: 1986:140: Työntekijä oli valittu koeaikana työmaan luottamusmieheksi. Luottamusmieheksi valitseminen ei tehnyt vaikutuksettomaksi työsopimuksen ehtoa koeajasta. Luottamusmiehen työsopimuksen purkamisen perusteita koeaikana oli kuitenkin arvioitava tiukemmin kuin muiden työntekijöiden. Työsopimus katsottiin puretuksi epäasiallisella perusteella.

Lue lisää työtuomioistuin 1986:140 ratkaisusta:

https://www.tyoriitalakimies.fi/artikkelit/tt-1986140/

Koeaikapurku ja asialliset perusteet

Koska koeaikapurkua ei saa tehdä epäasiallisilla perusteilla koeajan tarkoitukseen nähden, nousee kysymys milloin käsillä on asialliset perusteet tehdä koeaikapurku. Kuten yleensäkin viime kädessä asian ratkaisee tuomioistuin, mikäli työntekijä vie asian tuomioistuimeen. Tästä syystä on suositeltavaa tarkistaa koeaikapurun laillisuus lakimieheltä, ennen koeaikapurun suorittamista. Meidän lakimiehemme konsultoivat koeaikapurun laillisuuteen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä mikäli tarvitset lakimieskonsultaatiota: http://tyoriitalakimies.fi/yhteystiedot/

Epäasiallinen peruste koeaikapurussa on käsillä, kun koeaikapurku on tehty koeajan tarkoitukseen nähden vieraalla perusteella. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että koeajalla ei ole selvitetty työntekijän soveltuvuutta työhön. Tämä voi olla käsillä esimerkiksi, kun koeaikapurku suoritetaan ennen töiden aloittamista tai välittömästi töiden alkamisen jälkeen. 

Koska koeajan tarkoituksena on selvittää, soveltuuko työntekijä työhön tai sopiiko työ työntekijälle, on oikeuskäytäntö hyväksynyt purkuperusteeksi seikkoja, jotka liittyvät työnsuorittamiseen liittyviä puutteellisuuksia. Tosiasiallisten puutteiden edellytetään lisäksi olevan tosiasiallisia puutteita. 

TT 1985-116: Koeajaksi tehty työsopimus oli purettu koeaikana sillä perusteella, että työntekijän työntulos ei ollut tyydyttävä. Työsopimuksen purkaminen ei ollut tapahtunut irtisanomissuojasopimuksessa tarkoitetulla epäasiallisella perusteella, joten kanne hylätty.

Lue lisää työtuomioistuin 1985:116 ratkaisusta:


https://www.tyoriitalakimies.fi/artikkelit/tt-1985116/

Asiallisia syitä koeaikapurulle on heikon työsuorituksen lisäksi, myös muiden normaalien työmääräysten noudattamatta jättäminen. Näitä voi olla luvattomat poissaolot työstä taikka myöhästymiset. 

TT 1987-106: Työnantaja oli purkanut työntekijän työsopimuksen koeaikana ilmoittaen perusteeksi työstä myöhästymiset ja luvattomat poistumiset työmaalta. Näyttämättä oli jäänyt, että työsopimuksen purkaminen olisi johtunut työntekijän työsuojeluasiamiehenä toimimisesta tai että se olisi tapahtunut muutoinkaan epäasiallisella perusteella. Työntekijällä ei ollut siten oikeutta irtisanomissuojasopimuksen mukaiseen korvaukseen työsopimuksen purkamisen johdosta.

Lue lisää työtuomioistuin 1987:106 ratkaisusta:

https://www.tyoriitalakimies.fi/artikkelit/tt-1987106/

Asiallinen purkuperuste voi olla käsillä myös, mikäli työntekijä ei sovellu työhön tai työpaikan erityisiin olosuhteisiin. Tällä tarkoitetaan muuta kuin itsetyösuoritusta ja se voi olla käsillä, kun työntekijän käytös on vääränlaista työpaikalla.

TT 1986- 69: Työntekijän työsopimus oli purettu koeaikana. Työnantajan neuvotteluissa ilmoittama työntekijän sopeutumattomuus työmaan erityisiin olosuhteisiin ei ollut epäasiallinen syy työsuhteen päättämiseen.

Lue lisää työtuomioistuin 1986:69 ratkaisusta:

https://www.tyoriitalakimies.fi/artikkelit/tt-198669/

Työntekijän työsuorituksen virheellisyys tai puutteellisuus voi vaikuttaa myös ulkopuolisiin suhteisiin ja tulla esiin asiakkaiden toimesta. Tällä käytännössä tarkoitetaan asiakkaiden tyytymättömyyttä tai valituksia työntekijästä. Näidenkin perusteiden tulee olla todellisia ja vain tavanomaiset valitukset eivät riitä purkuperusteeksi. Tämän asian harkintaa vaikuttaa myös huomattavasti työtehtävät, koska osa työtehtävistä on sellaisia, että niissä altistuu suuremmalle valitusmäärälle kuin toisissa työtehtävissä. Lisäksi valitukset tulee suhteuttaa valituksiin, joita muut työntekijät saavat. 

Vaikka terveydentila itsessään on kielletty purkamisperuste sen ollessa syrjivä, voi kuitenkin sairauden perusteella suoritettava koeaikapurku olla sallittu. Tämäkin kulminoituu siihen, mikä on koeajan perimmäinen tarkoitus eli selvittää työntekijän soveltuvuus työhön. Mikäli sairaus estää työntekemisen tai sen takia työsuoritus on heikko, voi koeaikapurku olla laillinen. Samoin mikäli sairauden takia ei pystytä arvioimaan työntekijän soveltuvuutta työtehtävään, voi koeaikapurku tulla kyseeseen. Tämä on käsillä, kun työntekijällä on pitkäaikainen sairaus eikä hän voi työskennellä, jolloin työantaja ei pääse arvioimaan hänen työsuoritustaan. Sen sijaan lyhytaikainen sairastelu ei ole peruste koeaikapurulle. Mikäli sairaus on hyväksyttävä koeaikapurkuperuste, voidaan koeaikapurku suorittaa työntekijän sairasloman aikana. 

Mikä sitten on pitkäaikainen ja työhön vaikuttava sairaus? Tämä selviää aina tapauskohtaisesti ja on erittäin suositeltavaa konsultoida lakimiestä asiassa. Meidän osaavat lakimiehet auttavat työnantajia, kun he harkitsevat täyttyykö koeaikapurun edellytykset. Ota yhteyttä, mikäli tarvitset lakimieskonsultaatiota: https://www.tyoriitalakimies.fi/yhteystiedot/

Ennen katsottiin sallituksi tehdä koeaikapurku myös työnantajan tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla. Lähtökohtaisesti nykyään tämä katsotaan kielletyksi, sillä tämä ei liity koeajan tarkoitukseen, jossa tutkitaan työsuhteen sopivuutta osapuolille. 

Haasteelliset harkinnat – eihän peruste ole epäasiallinen tai syrjivä?

Haasteellisia harkintoja joudutaan suorittamaan, kun työnantaja harkitsee koeaikapurkua, jossa perusteena on jotakin sellaista, joka ei suoranaisesti liity henkilön työntekoon tai työsuoritukseen. Näitä voi olla työntekijän yksityiselämään liittyvät seikat, kuten tuomiot rikoksista. Pääsääntöisesti koeaikapurun perusteeksi ei riitä pelkästään tuomio, vaan tällä tuomiolla tulee olla objektiivisesti arvioiden vaikutusta työntekijän luotettavuuteen työnantajan silmissä. Työnantajan tulee arvioida tilannetta ulkopuolisen silmin ja mikä vaikutus tuomiolla, on työntekijän suoriutumiseen työtehtävistä. Tässä arvioinnissa on syytä käyttää lakimiehen ammattitaitoa, siitä mikä on objektiivisesti arvioiden riittävä tuomio, jotta työnantaja voi suorittaa koeaikapurun.

Mikäli tarvitset apua liittyen koeaikapurkuun, ota yhteyttä lakimieheen: https://www.tyoriitalakimies.fi/yhteystiedot/

Työsopimuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055